ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek ( a továbbiakban: ÁSZF) Komiszár István egyéni vállalkozó, (Székhely:4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 93/a, Adószám: 69605017-1-35, Email cím: info@forexkulcs.hu a továbbiakban: Szolgáltató) által a forexkulcs.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A szolgáltatás

1.1 A szolgáltatás tárgya:
Online kereskedéssel kapcsolatos oktatóanyagok, valamint a témával kapcsolatos egyéb tananyagok ismertetése a szolgáltatást igénybe vevővel(a továbbiakban: Ügyfél) meghatározott díjfizetés ellenében.

A szolgáltatások részletes bemutatását a Honlap tartalmazza.

Az oktatás keretében a szolgáltató videokonferencia(a továbbiakban: webinárium) segítségével ismerteti a tananyagot, valamint honlapján elérhetővé teszi az adott anyaghoz tartozó segédleteket, illetve bizonyos esetekben elektronikus úton megküldi azokat az ügyfél által megadott elérhetőségre. Egyes szolgáltatások része lehet még személyes képzés, konzultáció, tanácsadás, különböző nyomtatott, vagy elektronikus formátumú kiadványok átruházása.

A Szolgáltató oktatásain, webináriumain, minden általa megszervezett rendezvényen elhangzó, illetve a weboldalán, hírleveleiben megtalálható információk nem minősülnek befektetési ajánlatnak.

1.2 Kockázati felhívás:
A devizakereskedés magas kockázattal jár és nem megfelelő minden befektető számára. A változó irányú árfolyammozgások nem csak a befektető mellett, hanem ellen is dolgozhatnak, így mindig ügyeljünk, hogy befektetéseinket csak megfelelő tapasztalat mellett a kockázatok teljes tudatában intézzük.
Fennáll a lehetősége annak, hogy a teljes befektetett, vagy akár még annál is magasabb összeget veszítsünk. Csak olyan összeget fordítsunk kereskedésre, mely nem okoz gondot, ha elveszik.
A befektetési eszközökkel, különösképpen a származékos eszközökkel történő tőkeáttételes kereskedés, természeténél fogva spekulatív, mind nyereség mind pedig veszteség keletkezéséhez vezethet.
Nem minősül és nem tekinthető teljes körű tájékoztatásnak, illetve egy adott termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatos teljes körű kockázat ismertetésének, ha egy oktatáson, webináriumon, vagy kiadványban szóba kerül az adott termékben rejlő esetleges kockázat.
Amennyiben bármely termékkel, vagy szolgáltatással kereskedni kíván, kérje ki megfelelő pénzügyi tanácsadó szakvéleményét.
A Szolgáltató előadásaiban, webináriumain, rendezvényein nem veszi és nem is veheti figyelembe az egyes Ügyfelek befektetési szándékait, befektetési céljait, pénzügyi helyzetét, elképzeléseit, így fenti rendezvényeken elhangzottak tájékoztató és/vagy marketing célt szolgálnak, üzleti, pénzügyi, fedezeti, jogi, hatósági, befektetési, adóügyi, vagy számviteli tanácsnak nem minősülnek, javaslatnak, vagy kereskedési ajánlásnak nem tekinthetők, illetve nem tartalmaznak semminemű ösztönzést, amely adott lépés megtételére, befektetésre, vagy annak megszüntetésére hívja fel Ügyfelet. Ezek alapján Szolgáltató a vélelmezett ajánlásra alapozott befektetésből eredő károkért felelősséget nem vállal.

2. A Szolgáltatás megrendelése, a szerződés létrejötte, fizetés

2.1. Az Ügyfél a Szolgáltató weboldalán, vagy annak aloldalain az általa megvásárolni kívánt szolgáltatást kiválasztva a „megrendelem” feliratú gomb lenyomásával nyomatékosítja vásárlási szándékát. Az megrendelési űrlap pontos kitöltéséért kizárólag az ügyfél felelős.

2.2. A kitöltött űrlap végén a „megrendelem” feliratú gomb bejelölésével létrejön az ÁSZF szerinti szerződéskötés a felek között, mely elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Jelen szerződés létrejöttével az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után megkezdje.
A Szolgáltató a beérkezett megrendeléseket és jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja.
A visszaigazolás tartalmazza az űrlapon megadott információkat, banki átutalás esetén a díjbekérőt, továbbá a vételár összegét.

2.3. A vásárlás banki átutalással történhet. Meghatározott időpontban meghirdetett tanfolyam, illetve a heti rendszerességű webináriumi oktatások esetén a tanfolyam illetve a webinárium díjának be kell érkeznie legkésőbb a tanfolyam előtti napon szolgáltató számlájára.
Banki átutalás esetén az ügyfél a díjbekérő kézhezvételét követően legkésőbb 8 napon belül megfizeti a megrendelés tárgyának díját fentiek figyelembe vételével.

2.4. A megbízási, szolgáltatási díj megfizetésétől számított 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet e-mailen keresztül juttat el a megrendelő ügyfélhez. A megrendelő az elektronikus számla kiállítását elfogadja.

3.Felmondás, valamint a felmondási jog hiányáról szóló előzetes tájékoztatás

3.1. Az Ügyfél kezdeményezheti a szerződés felmondását a szerződés megkötést követő 14 naptári napon belül abban az esetben, ha ez alatt az időszak alatt nem vette igénybe a megrendelt és kifizetett szolgáltatást.
Ebben az esetben a szolgáltató a felmondásról való értesülést követő 14 napon belül visszafizeti a díjat. Az ügyfél a felmondásról szóló nyilatkozatát a Szolgáltató székhelyére megküldött postai küldeményben, írásban juttatja el szolgáltatónak. A nyilatkozatnak világosnak, egyértelműnek kell lennie, és a díjvisszafizetésről szóló nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfél igényt tart a megfizetett díj visszafizetésére. Az ügyfél nyilatkozatát indokolni nem köteles.
Az ügyfél jelen szerződés létrejöttével tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt szolgáltatás teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

4. Szolgáltatás időpontjának megváltozása

4.1. A Szolgáltató jogosult megváltoztatni az oktatások, webináriumok előre megadott időpontját, valamint hosszát, aminek tényéről köteles tájékoztatni érintett Ügyfeleit a honlapján, vagy a közösségi oldalán közzétett információkkal.

4.2. Amennyiben technikai okra visszavezethetően nem teljesül egy szolgáltatás, úgy a Szolgáltató köteles bepótolni az elmaradt anyag leadását
egy előre kihirdetett időpontban.

5. Kártérítési felelősség kizárása, kiadványok tartalmának módosítása

5.1. A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

5.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a nyilvánosságra hozott kiadványait, tájékoztatásait, honlapjának tartalmát előzetes értesítés nélkül bármikor visszavonja, vagy módosítsa.

6. Panaszkezelés

6.1. Az Ügyfél a Szolgáltatónál panaszt a következő elektronikus levelezési címeken tehet: info@forexkulcs.hu
A szolgáltató a kézhezvételt követően 15 munkanapon belül kivizsgálja a panaszt és a kivizsgálást követően az eredményről értesíti Ügyfelet a megadott elérhetőségén.

6.2. Az Ügyfél jogosult panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

6.3. Az Ügyfél a fentieken túl a panaszával kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából fordulhat még a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testülethez is.
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.2.
Telefon száma: (42)311-544
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

7. Záró rendelkezések

7.1. A felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

7.2. A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

7.3. A szolgáltatás keretében az Ügyfélhez kerülő anyagok a Szolgáltató szerzői jogi értelemben vett alkotásai, (kivéve azon esetekben, ahol ez az anyagokban feltüntetésre került) így az Szolgáltató tulajdonát képezi. Az ügyfél így nem jogosult az alkotásokat személyes felhasználása keretében többszörözni, harmadik személy részére elérhetővé tenni. Tehát jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

7.4. Az Ügyfél a honlapot saját kozkázatára használja, és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a használat során az Ügyfélnél esetlegesen felmerülő károkért.

7.5. A megrendelés leadását követően a szerződés a teljesítésig módosítható, vagy lemondható. A módosítás nem vonatkozik a szolgáltatás díjára. A módosítás e-mailben közölhető.

7.6. Jelen szerződés nyelve magyar.

7.7. A Szolgáltató jogosult jelen ASZF feltételeit módosítani, mely változások a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba és nem érintik a már létrejött szerződések feltételeit, hatályát.

7.8. A jelen ASZF 2019.03.01. napjától hatályos.